ธปท.หนุนแบงก์ร่วมทุนกับ AMC ตั้งบริษัท “JVAMC” ถือหุ้นแห่งละ 49% อายุ 15 ปี

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธปท. ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ANC) ตั้งกิจการร่วมทุน JVAMC ภายใน 3 ปี หรือปี 2567 เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากโควิด-19 และมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ ช่วยเหลือลูกหนี้ ถือหุ้นแห่งละ 49% ที่เหลือ 2% เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อไม่ให้เกิดการครอบงำมีผลต่อการตัดสินใจบริหารธุรกิจ ย้ำเป็นมาตรการชั่วคราว อายุ 15 ปี

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยืดเยื้อ แม้มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวได้จากความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและมาตรการควบคุมการระบาดที่ผ่อนคลายลง รวมถึงการทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่การฟื้นตัวยังไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การระบาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังเปราะบางและต้องใช้เวลา

แม้ระบบธนาคารพาณิชย์จะยังแข็งแกร่ง ทั้งด้านเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินสำรองอยู่ในระดับสูง และมาตรการช่วยเหลือในปัจจุบันทำให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจะไม่เร่งตัวขึ้นเร็ว แต่เพื่อรองรับความไม่แน่นอนและดูแลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากมาตรการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ธปท. ยังเห็นความจำเป็นของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้สถาบันการเงินเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อาจทยอยเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป จึงมีมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ได้ในระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ให้ระยะเวลา 3 ปี ในการยื่นขอจัดตั้งกิจการร่วมทุน และมีระยะเวลา 15 ปี ในการดำเนินกิจการร่วมทุนนี้ โดยในการดำเนินการจะต้องให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ต่อให้ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับโอนมาด้วย

 

ธปท. หวังว่ามาตรการข้างต้นจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทบริหารสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินมีทรัพยากรเพิ่มเติมในการดูแลลูกหนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยกลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่จะดำเนินต่อเนื่องให้แก่ลูกหนี้ จะส่งผลให้ลูกหนี้ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือและไม่ถูกเร่งรัดให้จำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังดำเนินต่อเนื่องไปได้

 

นางสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท บริหารสิน รัพย์ (AMC) เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุนที่เรียกว่า JVAMC บริษัทใหม่จะเป็นการถือหุ้นของธนาคาร 49% บริษัทบริหารสินทรัพย์ 49% ที่เหลือ 2% เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อไม่ให้มีใครสามารถตัดสินใจหรือบริหารแบบครอบงำได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีความคล่องตัวในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยการนำมืออาชีพเข้ามาบริการ รวมทั้งยังสามารถช่วยเหลือปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ที่มีโอกาสฟื้นตัวได้ด้วย

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket