“เสี่ยปู่”ถือหุ้นเพิ่มใน ICN เป็น 8.08% หลังใช้สิทธิแปลงสภาพ 32.26 ล้านหุ้น

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

‘สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล’ หรือ”เสี่ยปู่” แจ้ง ก.ล.ต. เข้าถือหุ้นเพิ่มใน บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส ( ICN ) จากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นในจำนวน 32,262,600 หุ้น หรือ 5.2211% ส่งผลให้ทั้งกลุ่มฯ ถือหุ้นใน ICN ล่าสุด 8.0826%

นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล นักลงทุนรายใหญ่ หรือรู้จักกันในชื่อ”เสี่ยปู่” แจ้งในแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาหุ้นบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN โดยเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นในจำนวน 32,262,600 หุ้นหรือ 5.2211% เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2565

ภายหลังการได้มาดังกล่าว ทำให้นายสมพงษ์ ถือหุ้น ICN เพิ่มเป็น 44,424,500 หุ้น หรือ 7.1893% จากเดิมถือจำนวน 12,161,900 หุ้น หรือ 1.9682%

 

 

ขณะเดียวกันเมื่อรวมกับที่นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล ที่ถือหุ้น ICN ในจำนวน 5,520,000 หุ้น หรือ 0.8933% จะทำให้กลุ่มนายสมพงษ์ ถือหุ้นรวม กัน 49,944,500 หุ้น หรือ 8.0826% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ICN ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565 ดังนี้

1.นาย มนชัย มณีไพโรจน์ ถือจำนวน 75,115,105 หุ้น สัดส่วน 16.69%
2.นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ ถือจำนวน 26,450,000 หุ้น สัดส่วน 5.88%
3.น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร ถือจำนวน 22,741,304 หุ้น สัดส่วน 5.05%
4.น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร ถือจำนวน 19,395,400 หุ้น สัดส่วน 4.31%
5.น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล ถือจำนวน 19,300,894 หุ้น สัดส่วน 4.29%
6.นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือจำนวน 15,860,000 หุ้น สัดส่วน 3.52%
7.นาย แดน รุ่งเรืองผล ถือจำนวน 10,950,000 หุ้น สัดส่วน 2.43%
8. MR. VIJAYAKUMAR BALAKRISHNAN ถือจำนวน 7,166,372 หุ้น สัดส่วน 1.59%
9. นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล ถือจำนวน 5,200,000 หุ้น สัดส่วน 1.16%
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือจำนวน 4,973,932 หุ้น สัดส่วน 1.11%