ปลัดคลังเวที APEC ถกประเด็นพัฒนา SME หนุนเข้าถึงแหล่งทุน ชูช่องทาง mai สร้างโอกาส

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ตลาดทุนกับการพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ในงาน mai FORUM 2022 ว่า เวที APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ จะหยิบยกหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา SMEs มาหารือ ทั้งในกรอบของรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และในกรอบของรัฐมนตรีคลัง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีความหลากหลาย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมี SMEs ทั้งหมดกว่า 3 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 99% ของบริษัทเอกชนในประเทศ และคิดเป็น 1 ใน 3 ของ GDP ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งด้านการผลิต การลงทุน และการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจการหลายๆ ด้าน ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ การลงทุนในเครื่องจักร และเทคโนโลยี

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำเนินนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของ SMEs อย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายที่สำคัญคือ การส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันทางการเงินของภาครัฐ รวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ SMEs ให้มีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่การแข่งขันอย่างมืออาชีพ ภายใต้ความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม

การระดมทุนของ SME ผ่านตลาดทุนถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่พัฒนาให้ผู้ประกอบการเข้าสู่บริการทางการเงินที่จะทำให้ SMEs เติบโตขึ้นไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ โดยที่ผ่านมา มีบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึง 51 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Cap.) มากกว่า 5.1 แสนล้านบาท

สำหรับตลาด mai มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 5.6 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่เครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 24 ปี mai ได้ทำหน้าที่เป็นตลาดรองที่เปิดโอกาสให้ SMEs มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมามีการระทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าการระดมทุนหลังจดทะเบียนแล้วกว่าแสนล้านบาท

นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของตลาด mai ยังสามารถเอื้อต่อธุรกิจที่มีมาตรฐานในด้านความโปร่งใส การบริหารงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายในการแข่งขัน ถือเป็นการสร้างรากฐานเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย